Beijing Hutong

Narrow streets in a Beijing hutong neighborhood in China.