Kazuya Hamana

First name
Kazuya
Last name
Hamana
Nana Otani, K. (2008), K. Kondo and Hamana, K., Japan: VIZ Pictures, Inc.